Home » Nieuws » Nieuwbouw kindcentrum aan de Jachtlaan in Delfzijl West

Nieuwbouw kindcentrum aan de Jachtlaan in Delfzijl West

Gepubliceerd op 19 juli 2017 om 22:15

In Delfzijl West komt aan de Jachtlaan een nieuw kindcentrum. In het nieuwe kindcentrum worden naast de Windroos vijf scholen samengebracht, te weten 't
Tasveld, de Jan Ligthart, de Zaaier 't Zigt en Sterre de Zee en de kinderopvang Kids2b. Ze gaan op in drie afzonderlijke scholen: een christelijke, een openbare en een katholieke school.

 

Betrokkenheid omwonenden
"De bouw van het kindcentrum zal zoveel mogelijk aansluiten bij de al bestaande school "de Windroos" en passen in de omgeving," legt wethouder Jan Menninga uit. "Daar worden omwonende zoveel mogelijk bij betrokken. We laten nu eerst een aantal stedenbouwkundige scenario's ontwerpen. Deze scenario's leggen we later dit jaar ter informatie voor aan de omwonenden van de nieuwe school. Ook stellen we een klankbordgroep in om mee te denken bij het proces van ontwerp naar bouw . Daarbij hoort ook een verkeerskundig onderzoek," aldus de wethouder.

 

Locatiekeuze samen met de scholen
Het college heeft samen met de school voorkeur voor de locatie aan de Jachtlaan. Dit is naar aanleiding van het locatieonderzoek dat Bureau Weusthuis heeft uitgevoerd naar twee mogelijke locaties voor het nieuwe kindcentrum, te weten de Jachtlaan en de voormalige technische school aan de Rijksweg. 
Dit locatieonderzoek wijst uit dat de huidige groenstrook aan de Jachtlaan de meest geschikte
locatie is voor het nieuwe kindcentrum voor Delfzijl West. Op deze plek stonden eerder ook meerdere scholen. Het heeft een bestemming waar de onderwijsgebouwen in passen en in dit gebied is de meeste ruimte voor verkeerskundige aanpassingen, waaronder parkeerruimte.

 

Centrale ligging
De gemeente zoekt in de vernieuwing van de scholen en kindcentra naar duurzame oplossingen die ook op langere termijn bijdragen aan een prettige en aantrekkelijke havenstad waar het prettig wonen, werken en recreëren is aan zee. "We denken dit het beste te bereiken door in te zetten op een compacte stad," legt Jan Menninga uit. "Dat betekent dat we de nu nog lege gebieden rondom de kern van Delfzijl zoveel mogelijk op een passende wijze gaan invullen en
dat de randen van Delfzijl steeds meer zullen opgaan in de natuurlijke omgeving, vergroenen. "
"De gemeente wil de kindcentra zo goed mogelijk spreiden over de gehele gemeente," vervolg Menninga. "We willen onbedoelde concurrentie voorkomen. Voor het nieuwe kindcentrum in West is daarnaast belangrijk dat deze een centrale ligging krijgt ten opzichte van de huidige locaties van de betreffende scholen. Voordeel van de Jachtlaan is ook dat de Windroos hier al gevestigd is."

 

Overige locaties vallen af
Overige locaties, te weten het ziekenhuisterrein en de oude steenfabriek waren eerder al afgevallen. Deze terreinen liggen niet centraal genoeg. Ook zijn ze niet in bezit van de gemeente. Dat betekent dat ze zowel wat betreft het kostenaspect als de bouwtijd niet in aanmerking komen als locatie.

 

Informatieavond
De gemeente vindt het belangrijk dat de mensen van de wijk en omwonenden van de Jachtlaan meedenken bij de planvorming voor het nieuwe gebouw. Het is belangrijk dat de nieuwbouw goed aansluit bij de bestaande school en op een goede manier wordt ingebed in de omgeving.
Daarom wordt zodra het stedenbouwkundig ontwerp gereed is een informatieavond georganiseerd voor de wijk. Naar verwachting in oktober.
Tijdens deze avond worden de scenario's voor het nieuwe kindcentrum gepresenteerd. Omwonenden kunnen dan reageren op die scenario's.

 

Verkeersonderzoek
Op de informatieavond gaat de gemeente ook samen met omwonenden inventariseren welke
verkeersproblemen op dit moment in de wijk spelen en welke aandachtspunten er zijn bij de komst van het nieuwe kindcentrum.
Het gaat dan om zaken als waar situeren we de "zoen en zoef" zone, waar komen extra parkeerplaatsen, hoe zorgen we voor veilige oversteekplaatsen, hoe beïnvloeden we dat tijdens de piekmomenten de overige verkeersstromen in de wijk op een goede manier kunnen doorgaan.
Aan de hand van deze inventarisatie zet de gemeente een verkeersonderzoek uit bij een hiervoor
gespecialiseerd bureau.

 

Klankbordgroep
Om de nieuwbouw van het kindcentrum in West zo goed mogelijk samen te kunnen oppakken, stelt de gemeente een klankbordgroep in.

Wilt u meedenken in de klankbordgroep geef zich dan op bij programmamanager Gosé
Posthumus. E-mail g.posthumus@delfzijl.nl

 

Gemeenteraad
Wanneer alle stappen in de voorbereiding zijn gezet, gaat het voorstel voor het nieuwe kindcentrum Delfzijl West ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

 

Overgenomen uit: Nieuwsbrief Scholentransitie Delfzijl West | juli 2017
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl
www.koers2022.nl
Redactie: Team Communicatie Gemeente Delfzijl


«   »