OBS Jan Ligthart

NIEUWS:

Op donderdag 5 oktober 2017 zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt.

De vakbonden hebben een staking uitgeroepen om aandacht te vragen voor de problemen rondom werkdruk en lage salariëring.
Informatie over de achtergronden en de actiedag kunt u vinden op de website
www.poinactie.nl.

Uw school en het bestuur van Marenland staan achter deze actie en gaan daaraan deelnemen.

Dat betekent voor u:

 • Dat de school op 5 oktober 2017 dicht is!
 • Dat personeelsleden van de school deelnemen aan de acties
 • Dat er mogelijk acties op school zullen plaats vinden

Als de sluiting van de school voor u tot problemen leidt kunt u contact opnemen met (de directeur van) de school. Als u vragen heeft of als u ons wilt steunen kunt u dat laten weten.


We rekenen op een succesvolle actiedag !

Schoolteam, directie en bestuur

Lees meer »

Zoals u van ons gewend bent, organiseren we aan het begin van het schooljaar informatieavonden.

Dit jaar zijn er informatieavonden voor de groepen 1 t/m 4 en omgekeerde oudergesprekken voor groep 5 t/m 8.
Tijdens deze avond, die door de leerkracht van uw kind georganiseerd wordt, kunt u kennismaken met de leerkracht en informatie verwachten die specifiek geldt voor de desbetreffende groep en dus uw kind.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
“Wat wordt er verwacht van mijn kleuter, moet hij zelf z’n jas al aan kunnen doen?” “Hoe leert mijn kind lezen?” “Hoe leren ze op school de tafels aan en wat kan ik doen om mijn kind te helpen?”
“Krijgen mijn kinderen ook huiswerk mee en hoe kunnen wij ons kind daarmee begeleiden?”
“Mijn kind gaat straks naar het voortgezet onderwijs wat kan ik dit jaar nog allemaal verwachten?”
Het gaat dus om praktische zaken en onderwerpen die bij ouders kunnen leven.
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Groep 1 t/m 4     donderdag 14 september                   21:00 - 20:00 uur

Groep 5 t/m 8     woensdag 20 september en verder     u ontvangt hierover nader bericht

Lees meer »

Onze school is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of ras. Onze school kiest niet voor een richting, maar probeert uw kind juist in aanraking te brengen met verschillende meningen en denkwijzen. Door het leren kennen, accepteren en respecteren van elkaar kun je echt “samen-leven”

De school staat aan de rand van het centrum van Delfzijl aan de Botterlaan. De kinderen komen dan ook hoofdzakelijk uit het Centrum, de Doklanden en uit de wijken Over de gracht en de Scheepvaartbuurt (Oud West en West 1). Onze school is dus met recht een wijkschool te noemen.

De Jan Ligthartschool: een school waar iedereen van elkaar leert en presteert met plezier!

index-1.jpg

Hoe zien wij de mens en de samenleving

 • Ieder mens, ieder kind is uniek;
 • Mensen hebben andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen;
 • Een mens, een kind, een leerling is nooit “af”;
 • Leren doe je van en met elkaar;
 • Mensen, kinderen, maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school, als leerkrachten helpen wij kinderen in het maken van de keuzes en wij ondersteunen ze daarbij. De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee. Onze school is een dynamische organisatie die mee verandert en zich voortdurend aanpast aan de nieuwe eisen die de samenleving stelt.
index-2.jpg

Wat zijn voor ons centrale waarden?

 • Respect. Het is voor de Jan Ligthartschool belangrijk dat het kind opgroeit tot een zelfstandig denkend, weerbaar persoon, die respect heeft voor de ander en positief-kritisch staat ten opzichte van zichzelf en de ander en niet bang is om voor zijn eigen mening uit te komen.
 • Zelfvertrouwen. Onze school heeft oog voor de eigenwaarde van het kind. We willen het kind de mogelijkheden geven om te leren van conflicten en fouten, om te leren samenwerken en samenleven en om te leren verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast willen we een vorm van zelfredzaamheid en zelfstandigheid aanleren, passend bij het niveau van het kind, waarbij we onder zelfstandigheid verstaand het zelf beslissingen durven nemen en daarvoor verantwoordelijkheid durven dragen.
 • Verantwoordelijkheid. Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich ervan bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe.
 • Eerlijkheid. Kinderen en volwassenen gaan op een eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe.
 • Veiligheid. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Dit houdt ook in dat er structuur is, dat er regels zijn. Regels die consequent gehanteerd moeten worden. We zijn daarbij extra alert op intolerant gedrag.
index-3.jpg

 Wat zijn de doelen die we ons als school stellen?

 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze zich prettig en veilig voelen en waar ze kunnen presteren met plezier.
 • In die stimulerende omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats. In die omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die vol vertrouwen de
  wereld tegemoet treden.